Privacy policy


Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn of die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of die u zelf aanlevert.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

• Privacygevoelige informatie versleuteld verstuur.


Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin

geheimhouding is geregeld. U mag de gegevens inzien, verbeteren, laten verwijderen en meenemen (dataportabiliteit).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

• Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 20 jaar bewaard.

De gegevens worden 20 jaar na de laatste behandeling automatisch verwijderd. U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

Als u een klacht heeft over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Privacy op uw factuur

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij u zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats en geboortedatum

• De datum van de behandeling

• Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld

‘Behandeling Acupunctuur (24104)’

• De kosten van het consult en/of supplementen


Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring:

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.


Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Acupunctuurpraktijk De Haere aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.


Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze

webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Acupunctuurpraktijk De Haere of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Acupunctuurpraktijk De Haere. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Acupunctuurpraktijk De Haere.


LAST VAN HOOIKOORTS, MIGRAINE OF RUGPIJN?

Bel nu voor een afspraak.